Архив за Октябрь 2012

Επιστολή Βαρνάβα [«Послание Варнавы» на греческом]

1 1. Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ. 2. Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν· οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν εἰλήφατε. 3. διὸ καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι, ὅτι […]

Patrologia Graeca: индекс

Доникейские авторы PG 1: Климент Римский, PG 2: Климент Римский, Послание Варнавы, Пастырь Гермы, Завет 12 Патриархов, Послание к Диогнету, Мученичество святого Апостола Андрея PG 3-4: Дионисий Ареопагит*, Максим Исповедник (VII век) комментарий к Дионисию, Георгий Пахимер (XIV век) комментарий к Дионисию PG 5: Игнатий Антиохийский (Богоносец), Поликарп Смирнский, Эварист (папа римский), Александр I (папа […]

«Послание Варнавы» [Пер. прот. П.Преображенского]

Послание Варнавы, приписываемое сподвижнику св.ап.Павла, написано по всей видимости неизвестным автором, жившим во времена начального правления Адриана в Александрии [См.: Barnard L. W. The Date of the Epistle of Barnabas — a Document of Early Egyptian Christianity. — The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 44, 1958, pp. 101 — 107; ср.: Vielhauer Ph. Geschichte der […]

Рубрики: источники · Теги: 

Патрологи: Столяров Александр Арнольдович

Столяров Александр Арнольдович, ведущий научный сотрудник ИФ РАН. Год и место рождения 12 октября 1953, г. Москва. Образование Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1975.

Рубрики: патрологи · Теги: 

Патрология: справочная литература

ЭНЦИКЛОПЕДИИ Buchberger, M. Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg im Breisgau: Herder, 1986. (10 томов). Encyclopedia of the Early Church [EECh] (составленная Institutum Patristicum Augustinianum и изданная A. di Bernardino; переведенная с итальянского A. Walford; с библиографическими дополнениями W.H.C. Frend; 2 vols.; Cambridge: James Clarke; New York: Oxford University Press, 1992). Dictionnaire de Spiritualité ascétique […]

Адольф фон Гарнак. Апологеты

ГЛАВА IV. Церковное христианство и философия. Апологеты 1. Апологеты [Аристид, Иустин, Татиан, Афинагор, Климент Александрийский (Protreptic.), Феофил, Тертуллиан (Apologeticum), Минуций Феликс — совсем утеряны или сохранены лишь в небольших отрывках апологии Квадрата, Мелитона, Аполлинария, Мильтиада; много древнего и ценного сохранено и под именем Иустина] отстаивали христианство общин по всем пунктам; поэтому они стояли на почве […]

Адольф фон Гарнак. Маркион

Глава VI. Попытка Маркиона устранить ветхозаветную основу Евангелия, очистить предание и преобразовать христианство на основании Евангелия Ап. Павла § 14 Несмотря на полемику отцов церкви, Маркион не может быть причислен к гностикам, как Василид и Валентин, ибо: 1) им руководили не метафизические и не апологетические, а чисто сотериологические интересы, 2) он ради этого придавал главное […]

Адольф фон Гарнак. Иудео-христиане и их выделение

1. Первоначальное христианство по своему происхождению было христианским иудейством, созданием универсальной религии на почве ветхозаветной; поэтому оно — поскольку оно не было эллинизовано, что никогда не было достигнуто вполне — сохранило иудейские черты своего происхождения, а прежде всего Ветхий Завет остался для него источником откровения. Соответственно этому надо признать христианским всякое использование Ветхого Завета, которое, […]

Этьен Жильсон. Отцы-апологеты

Отцы-апологеты появляются во II веке христианской эры; их называют так потому, что их главные произведения содержат апологию христианской религии. Первоначальный смысл слова «апология» — защитительная речь в суде; эти произведения и на самом деле являются как бы судебными речами; их произносят с целью добиться от римских императоров признания законного права христиан на существование в империи, […]

Н.И.Сагарда. Папий, епископ Иерапольский

Древние известия о личности Папия Из малоазийской школы непосредственных учеников ап. Иоанна, кроме Поликарпа Смирнского, вышел и другой писатель изучаемого нами периода — Папий, епископ Иерапольский, имя которого хорошо известно всякому, кто знаком с новейшей литературой по вопросу о новозаветном каноне. О личных отношениях его и о значении сохранившихся от него свидетельств спорят очень много […]

Мученичество Св. Поликарпа, епископа Смирнского

Церковь Божия, пребывающая в Смирне, Церкви Божией, пребывающей в Филомелии [1] , и всем на всяком месте общинам Святой и Кафолической [2] Церкви: да умножится [у вас] милость, мир и любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа [3]. 1. (1) Мы написали вам, братия, о мучениках и блаженном Поликарпе, который положил конец гонению, как […]

Н.И.Сагарда. Св. Поликарп Смирнский и его Послание к филиппийцам

Сведения о жизни св. Поликарпа Среди учеников ап. Иоанна и других самовидцев Господа в Малой Азии был и Поликарп, впоследствии смирнский епископ. Об этом свидетельствует ученик Поликарпа Ириней Лионский, в юности слушавший проповеди престарелого смирнского епископа, который произвел на него такое сильное впечатление, что образ проповедника живо стоял перед умственным взором Иринея, когда последний сам […]

Н.И.Сагарда. Св. Игнатий Богоносец

Сведения о жизни св. Игнатия Между мужами апостольскими преимущественно сильный интерес возбуждает личность и литературная деятельность антиохийского епископа Игнатия Богоносца благодаря важному догматическому и церковно-историческому значению связанных с его именем посланий: несмотря на свой сравнительно незначительный объем, эти послания заключают в себе столько ценных христианских мыслей в весьма оригинальной сжатой форме, столько указаний на церковные […]

Н.И.Сагарда. Св. Климент Римский

Сведения о жизни св. Климента Св. Климент Римский, как можно судить на основании свидетельств о нем древности, был выдающимся и почитаемым древнецерковным деятелем. Красноречивым доказательством его высокого авторитета и почитания его может служить посвященная ему базилика в Риме, о которой упоминает блж. Иероним (De vir. ill. 15). Неудивительно поэтому, что уже в раннее время появляются […]

Отто Барденхевер. Поликарп Смирнский

§ 10. Polycarp of Smyrna. I . HIS LIFE. — Irenaeus has preserved some precious details concerning Polycarp, the bishop of Smyrna, to whom Ignatius wrote one of his seven Letters. Irenaeus had listened, as a boy, to the discourses of the old bishop, and had «heard him tell of his relations with John (the […]

Архим. Киприан (Керн). Святой Поликарп Смирнский

Личность. Св Ириней Лионский (в письме к Флориану у Евсевия НЕ V 20,14; в письме к Виктору НЕ V 24,14) рассказывает, как он в детстве видел Поликарпа Смирнского и как тот повествовал о своих встречах с ап. Иоанном Богословом. По преданию, Евангелист рукоположил св. Поликарпа в епископы Церкви Смирнской. В 154-155 гг. он вступил в […]

Прот. И.Мейендорф. Св. Поликарп Смирнский

С именем Игнатия Антиохийского связана личность Поликарпа Смирнского, друга Игнатия, собравшего и издавшего его письма. (По свидетельству ученика Поликарпа, св. Иринея Лионского, Поликарп писал послания соседним церквям, наставляя их в вере.) Поликарп был учеником св. Иоанна Богослова в Эфесе и тем самым принадлежал к традиции малоазиатского христианства, так же как и св. Игнатий. В связи […]

Св. Поликарп Смирнский. Послание к Филиппийцам. [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Поликарп и с ним пресвитеры — Церкви Божией в Филиппах: милость и мир от Бога Вседержителя и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, да умножится вам. Глава I. Похвала филиппийским христианам за любовь к братьям — узникам и за твердость в вере. Я весьма сорадовался вам в Господе нашем Иисусе Христе о том, что приняли у […]

Sources Chrétiennes. Алфавитный указатель

Actes de la Conférence de Carthage : 194, 195, 224 et 373 Adam de Perseigne Lettres, I : 66 Aelred de Rievaulx Quand Jésus eut douze ans : 60 La Vie de recluse : 76 Ambroise de Milan Apologie de David : 239 Explication du Symbole : 25 bis Jacob et la Vie heureuse : […]

Sources Chrétiennes. «Христианские источники»

Французская серия “Христианские источники”, в которой появилось уже более 500 томов. Jean Damascène, La Foi orthodoxe (45-100). Tome II, SC 540 Cyprien de Carthage, Ceux qui sont tombés, SC 547 (о падших). Серьезнейшее научным изданием, эта серия ставит перед собой и более широкие задачи. Поэтому, наряду с текстом оригинала здесь приводится параллельный французский перевод; кроме […]

Свящ. Сергий Мансуров. Святой Игнатий Богоносец

Конец I и начало II века было временем первых крупных испытаний для Церкви, оставшейся без руководства Апостолов. Опасность грозила извне и изнутри. Созрела опасность со стороны Римского государства: оно на грани II века, в лице императора Траяна определило на многие годы свое отношение к христианству. Государство признало, что христианство, как недозволенное тайное сообщество, не имеет […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к Поликарпу [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец Поликарпу, епископу Церкви смирнской, лучше жe состоящему под епископством Бога Отца и Господа Иисуса Христа, желает премного радоваться. 1 Уважая твое благочестивое расположение, утвержденное как бы на неподвижном камне, я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо твое, которым желал бы всегда наслаждаться о Боге. Умоляю тебя благодатью, которою обличен ты: […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к филадельфийцам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец Церкви Бога Отца Господа Иисуса Христа, находящейся в Филадельфии Азийской, помилованной и утвержденной в единомыслии Божием, нераздельно радующейся о страдании Господа нашего и воскресением Его удостоверенной во всякой милости. Приветствую ее кровью Иисуса Христа, которая есть вечная и не перестающая радость для верующих, особенно если они находятся В единении с епископом и его […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к смирнянам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец облагодатствованной всяким дарованием, исполненной веры и любви, не лишенный ни единого дара, боголепнейшей и святоносной смирнской, в Азии, Церкви Бога Отца и возлюбленного Иисуса Христа, желает в непорочном духе и слове Божием премного радоваться. 1 Славлю Иисуса Христа Бога, так умудрившего вас. Ибо я узнал, что вы непоколебимо тверды в вере, как будто […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к траллийцам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец возлюбленный Богом Отцом Иисуса Христа, святой траллийской, в Азии, Церкви, избранной и богодостойной, наслаждающейся миром в плоти и крови и страдании Иисуса Христа надежды нашей, когда воскреснем по образу Его, посылает свое приветствие в полноте, по образу апостольскому, и желает премного радоваться. 1 Узнал я, что вы со всем постоянством держите непорочный и […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к магнезийцам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец Церкви магнезийской при Миандре, благословенной по благодати Бога Отца во Иисусе Христе, Спасителе нашем, о Котором и приветствую ее, — душевно желает величайшей радости о Боге Отце и Иисусе Христе. 1 Узнавши благоустроенность вашей благочестивой любви, я с величайшею радостью вознамерился в вере Иисус — Христовой беседовать с вами. Ибо удостоившись боголепнейшего имени, […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец достоблаженной церкви Ефесской в Азии, благословенной в полноте величия Бога Отца, прежде век предназначенной быть, в вечную и неизменную славу, всегда соединенную и избранную в истинном страдании, по воле Отца и Иисуса Христа, Бога нашего, желаю премного радоваться о Иисусе Христе радостью непорочною. 1 Я принял о Боге ваше многолюбезное имя, по всей […]

Св. Игнатий Богоносец. Послание к Римлянам [Пер. прот. П.Преображенского, 1895.]

Игнатий Богоносец церкви, помилованной величием Всевышнего Отца и единого Сына Его Иисуса Христа, возлюбленной и просвещенной по воле Того, Которому благоугодно все, совершившееся по любви Иисуса Христа, Бога нашего, — церкви, председательствующей в столице области римской, богодостойной, достославной, достоблаженной, достохвальной, достовожделенной, чистой и первенствующей в любви, Христоименной, Отцеименной, которую и приветствую во имя Иисуса Христа […]

Архим. Киприан (Керн). Святой Игнатий Богоносец

Глава VI. Святой Игнатий Богоносец. Автор. О составителе посланий, известных под именем св. Игнатия, разногласий в науке нет. Это епископ антиохийский Игнатий, называемый иногда Богоносец, наследник по кафед- ре антиохийского епископа Еводия, преемника, в свою очередь, ап. Петра. О жизни этого раннего христианского писателя не сохранилось никаких подробностей. Согласно Иеро- ниму, он был учеником ап. […]

Отто Барденхевер. Игнатий Антиохийский

§ 9. Ignatius of Antioch. I. TRADITION OF THE SEVEN EPISTLES. Ignatius, called also Theophorus, the second or (if we include St. Peter) the third bishop of Antioch 1, was exposed to wild beasts at Rome 2 under Trajan, i. e. between 98 and 117 3. He was taken from Antioch to Rome in the […]

Прот. И.Мейендорф. Св. Игнатий Антиохийский

Мужами апостольскими обычно называют свв. Климента Римского, Игнатия Антиохийского, Поликарпа Смирнского и нескольких других, которые по преданию научились вере Христовой от апостолов и были их непосредственными преемниками. О св. Игнатии Антиохийском (известном также под прозванием Богоносец) мы знаем из «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (IV век). Игнатий был вторым епископом антиохийским (после Еводия) и скончался мученической […]

Дидахе

«Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (греч. Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων), сокращённо Дидахе́ — наиболее ранний из известных (конец I — начало II века) памятников христианской письменности катехизического характера; также памятник церковного права и богослужения. В ранней церкви имел широкую известность; Климент Александрийский причислял его к книгам Священного Писания Нового Завета, не сомневаясь […]

Рубрики: патрология кратко · Теги: 

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ [Пер. прот. Іоанна Соловьева. ЧОЛДП. М., 1886].

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ. Ученіе Господа чрезъ двѣнадцать апостоловъ народамъ. Глава 1-я. 1. Есть два пути: одинъ — жизни, и одинъ — смерти; но между обоими путями большое различіе. 2. Путь жизни таковъ: во первыхъ, ты долженъ любить Бога, создавшаго тебя, во вторыхъ, — ближняго своего, какъ себя самого; и всего того, чего не хочешь, […]

Рубрики: источники · Теги: 

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ [Пер. М. С. Соловьева. ПО. М., 1886].

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ. Ученіе Господа чрезъ двѣнадцать апостоловъ народамъ. Глава 1. Есть два пути: одинъ — жизни и одинъ — смерти; велико же различіе между обоими путями [1]. И вотъ путь жизни: вопервыхъ возлюби Бога, создавшаго тебя, вовторыхъ ближняго своего, какъ самого себя [2], и не дѣлай ничего другому, чего ты не желалъ бы, […]

Рубрики: источники · Теги: 

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ [Неизв. переводчик. СТ., 1884].

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ. Ученіе Господа чрезъ посредство двѣнадцати апостоловъ къ народамъ: 1. Есть два пути, одинъ путь жизни, а другой смерти, и между обоими путями существуетъ великое различіе. Путь жизни таковъ: во-первыхъ, возлюби Бога, сотворившаго тебя; во-вторыхъ — ближняго какъ самого себя, и чего не желаешь, чтобы тебѣ дѣлали, не дѣлай другому. И ученіе […]

Рубрики: источники · Теги: 

«Дидахи». Ученіе двѣнадцати апостоловъ [Пер. К. Д. Попова. М., 1898].

Ученіе двѣнадцати апостоловъ [*]. Ученіе Господа (преданное) народамъ чрезъ двѣнадцать апостоловъ. Глава 1. Есть два пути: одинъ — жизни и одинъ — смерти [1]; но между обоими путями (существуетъ) большое различіе. Путь жизни состоитъ въ слѣдующемъ: во-первыхъ, ты долженъ любить Бога, создавшаго тебя; во-вторыхъ — ближняго своего, какъ самого себя [2]; и всего того, чего […]

Рубрики: источники · Теги: 

Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων. [Греч. текст. ПО, М., 1886].

Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν. Κεφ. α’. Ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου, διαφορὰ δὲ πολλὴ μεταξὺ τῶν δύο ὁδῶν. Ἡ μὲν οὖν ὁδὸς τῆς ζωῆς ἐστιν αὕτη· πρῶτον, ἀγαπησεις τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντά σε· δεύτερον, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· πάντα δὲ ὅσα ἐὰν θελήσῃς μὴ γίνεσθαὶ […]

В. С. Соловьевъ. Введеніе къ русскому изданію Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων.

Съ половины настоящаго столѣтія запасъ источниковъ для исторіи древней христіанской церкви обогатился тремя открытіями. То изъ нихъ, которое быть можетъ вызвало наиболѣе надеждъ и ожиданій, всего менѣе ихъ оправдало: я разумѣю найденное на коптскомъ языкѣ гностическое сочиненіе, извѣстное подъ греческимъ названіемъ Πιστις Σοφια. О гностическихъ ученіяхъ мы знали только то, что сообщалось ихъ обличителями съ […]

Рубрики: статьи и монографии · Теги: 

Мученические акты Игнатия Богоносца

ACTA MARTYRUM И ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ О мученическихъ актахъ св. Игнатія Богоносца. Мученическіе акты о св. Игнатіи были изданы сперва на латинскомъ языкѣ Ушеромъ въ 1647 г., а потомъ въ греческомъ оригиналѣ — Руинартомъ въ 1869 г. Они были написаны спутниками Игнатія, сопровождавшими его изъ Антіохіи въ Римъ и бывшими свидѣтелями его послѣдняго подвига. На это […]

Климент Римский. 1-е послание к коринфянам

Церковь Божия, находящаяся в Риме, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, званным, освященным по воле Божией чрез Господа нашего Иисуса Христа. Благодать вам и мир от всемогущего Бога чрез Иисуса Христа да умножится.