Επιστολή Βαρνάβα [«Послание Варнавы» на греческом]

1 1. Χαίρετε υἱοὶ καὶ θυγατέρες, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς, ἐν εἰρήνῃ. 2. Μεγάλων μὲν ὄντων καὶ πλουσίων τῶν τοῦ θεοῦ δικαιωμάτων εἰς ὑμᾶς, ὑπέρ τι καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ὑπερευφραίνομαι ἐπὶ τοῖς μακαρίοις καὶ ἐνδόξοις ὑμῶν πνεύμασιν· οὕτως ἔμφυτον τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάριν εἰλήφατε. 3. διὸ καὶ μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι, ὅτι […]

«Послание Варнавы» [Пер. прот. П.Преображенского]

Послание Варнавы, приписываемое сподвижнику св.ап.Павла, написано по всей видимости неизвестным автором, жившим во времена начального правления Адриана в Александрии [См.: Barnard L. W. The Date of the Epistle of Barnabas — a Document of Early Egyptian Christianity. — The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 44, 1958, pp. 101 — 107; ср.: Vielhauer Ph. Geschichte der […]

Рубрики: источники · Теги: